ZDARMA POSKYTUJEME ZÁSYPOVÝ MATERIÁL - k obsypu kanalizace a kabeláže, vyrovnání podkladních vrstev.

BIOODPADY

Bc. Daniel Míček, tel.: 724 782 358
zpět / BIOODPADY

Biologicky rozložitelné odpady obecně bioodpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu (za přístupu kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) rozkladu.

Mezi biologicky rozložitelné materiály a odpady patří s největším hmotnostním podílem biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), dále pak zemědělské, zahradnické a lesnické odpady, odpady potravinářského průmyslu, průmyslu papíru a celulózy, ze zpracování dřeva, papírové a dřevené obaly.

Nespornou výhodou bioodpadů je to, že se dají při správném zpracování (kompostování) přeměnit na velmi ceněné organické hnojivo - kompost.


Kompostárna Kutná Hora - Neškaredice

Kompostárna byla schválená rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje dle § 14 odstavec 1 zákona o odpadech. Jedná se o zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pomocí aerobních mikroorganismů v přirozeném procesu rozkladu organických látek na stabilní humusové látky.

Kompostování v Neškaredicích je logickou a ekologickou koncovkou nakládání s bioodpady zejména komunálními - souvisejícími s údržbou zeleně a možností uplatnění bioodpadů pro vytvoření kompostu, který je možné uplatnit zpětně jako organické hnojivo pro zemědělskou výrobu.

 

V Neškaredicích vyrábíme organické hnojivo:

 

 

Dokumenty ke stažení

Rozhodnutí UKZUZ - Zahradnický kompost.pdf

Rozhodnutí UKZUZ - Zemědělský kompost.pdf

 

KOMPOSTUJEME JIŽ 15 LET

Zemědělský kompost

Zemědělský kompost je organické hnojivo registrované u ÚKZÚZ v Praze, vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny, včetně bioodpadů z komunální sféry a popela ze spalování biomasy. Dodává se jím do půdy aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny (N,P,K,Mg,Ca,S).

Přednosti našeho Zemědělského kompostu

  • zvyšuje schopnost půdy absorbovat vodu,
  • funguje jako “houba”, udrží vodu v půdě v suchém období,
  • doplňuje živiny pro výživu rostlin,
  • navrací organickou hmotu do půdy,
  • podporuje rozvoj půdní mikroflóry a drobných živočichů,
  • snižuje negativní jevy, jako je eroze půdy a utužení půdy.

 

Hlavním využitím je hnojení zemědělských půd, kde se používá dávka od 15 t/ha do max. 40 t/ha jednou za tři roky. Aplikuje se zpravidla na podzim. Bezprostředně po aplikaci je nutné Zemědělský kompost zapravit do půdy. Zemědělský kompost je strukturou obdobný chlévskému hnoji, liší se však několikanásobně vyšším obsahem základních živin.

 

Kompost směňujeme za slámu z obilovin ponechanou na řádku.
1 tuna slámy = 1 tuna kompostu

název jednotka Ceny bez DPH DPH Ceny s DPH
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
pouze 100 % "čisté" bez obalů
např. odpady ze zpracování ovoce, zeleniny apod.
t 300,00 Kč 21% 363,00 Kč
biolologicky rozložitelné odpady
např. posečená travní hmota, listí, větve...
t 300,00 Kč 21% 363,00 Kč
pařezy a odpad živočišného původu NEBEREME
lapoly z odlučovačů tuků t 700,00 Kč 21% 847,00 Kč
vážení vozidel nad 3,5 tuny ks 24,79 Kč 21% 30,00 Kč

Ceny uvedné v ceníku mohou být navýšeny o 100 Kč/t (bez DPH) při výskytu nežádoucích příměsí v daném druhu odpadu (sklo, plasty, plechovky apod.)

Občané Kutné Hory mohou ukládat bioodpady zdarma.

VŠECHNY NAŠE SLUŽBY